ការជួនដំណឹង ISC ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង WTO/TBT

Thu-21-April-2016

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីរបាំងបច្ចេកទេសចំពោះពាណិជ្ជកម្មនៃបណ្តាលប្រទេសជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២០
ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីរបាំងបច្ចេកទេសចំពោះពាណិជ្ជកម្មនៃបណ្តាលប្រទេសជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា  ឆ្នាំ២០២០
ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីរបាំងបច្ចេកទេសចំពោះពាណិជ្ជកម្មនៃបណ្តាលប្រទេសជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា  ឆ្នាំ២០២០
ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីរបាំងបច្ចេកទេសចំពោះពាណិជ្ជកម្មនៃបណ្តាលប្រទេសជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៩
ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីរបាំងបច្ចេកទេសចំពោះពាណិជ្ជកម្មនៃបណ្តាលប្រទេសជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ជិកា ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៩
ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក

 សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កម្ពុជាស្តីពី បទបញ្ញត្តិបច្ចេកទេសចំនួន១៩
ចុចខាងក្រោមដើម្បីទាញយក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីរបាំងបច្ចេកទេសចំពោះពាណិជ្ជកម្មនៃបណ្តាលប្រទេសជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ជិកា ឆ្នាំ២០១៩
ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក 

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីរបាំងបច្ចេកទេសចំពោះពាណិជ្ជកម្មនៃបណ្តាលប្រទេសជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ជិកា ឆ្នាំ២០១៩
ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក

ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ camtbt-info@isc.gov.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.