សំនួរចម្លើយ

Thu-21-April-2016

សំនួរទី១ : តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនស្តង់ដាមួយនៅក្នុងស្រុក?
ចម្លើយ : ដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនមួយអាចក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនស្តង់ដាក្នុងស្រុកមួយបាន គឺក្រុមហ៊ុននោះត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជាដែលបានកំនត់អោយ។

សំនួរទី២ : តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនស្តង់ដាមួយនៅក្នុងស្រុក?
ចម្លើយ : ដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនមួយអាចក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនស្តង់ដាក្នុងស្រុកមួយបាន គឺក្រុមហ៊ុននោះត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជាដែលបានកំនត់អោយ។

សំនួរទី៣ : តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនស្តង់ដាមួយនៅក្នុងស្រុក?
ចម្លើយ : ដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនមួយអាចក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនស្តង់ដាក្នុងស្រុកមួយបាន គឺក្រុមហ៊ុននោះត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជាដែលបានកំនត់អោយ។

សំនួរទី៤ : តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនស្តង់ដាមួយនៅក្នុងស្រុក?
ចម្លើយ : ដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនមួយអាចក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនស្តង់ដាក្នុងស្រុកមួយបាន គឺក្រុមហ៊ុននោះត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជាដែលបានកំនត់អោយ។

សំនួរទី៥ : តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនស្តង់ដាមួយនៅក្នុងស្រុក?
ចម្លើយ : ដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនមួយអាចក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនស្តង់ដាក្នុងស្រុកមួយបាន គឺក្រុមហ៊ុននោះត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជាដែលបានកំនត់អោយ។

ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ discinfo@camnet.com.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.