នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍស្តង់ដារ

Thu-21-April-2016

នាយកដ្ឋាន អភិវឌ្ឍស្តង់ដារ បណ្តុះបណ្តាលនិងពិគ្រោះយោបល់
E-mail: dstc@isc.gov.kh
វេបសាយ: www.isc.gov.kh
# 538 ផ្លូវជាតិលេខ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ 
ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
រាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ discinfo@camnet.com.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.