ការជួនដំណឹងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង WTO/TBT

Wed-03-March-2021

ចុចខាងក្រោមទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីរបាំងបច្ចេកទេសចំពោះពាណិជ្ជកម្ម(Notification on TBT) នៃបណ្តាលប្រទេសជាសមាជិក
អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

១ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីរបាំងបច្ចេកទេសចំពោះពាណិជ្ជកម្ម(Notification on TBT) នៃបណ្តាលប្រទេសជាសមាជិក
អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកសម្រាប់ខែមករាឆ្នាំ២០២១

២ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីរបាំងបច្ចេកទេសចំពោះពាណិជ្ជកម្ម(Notification on TBT) នៃបណ្តាលប្រទេសជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកសម្រាប់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១
 
3 សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីរបាំងបច្ចេកទេសចំពោះពាណិជ្ជកម្ម(Notification on TBT) នៃបណ្តាលប្រទេសជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកសម្រាប់ខែមីនាឆ្នាំ២០២១

ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ discinfo@camnet.com.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.