សញ្ញាស្តង់ដារ

Thu-21-April-2016

សញ្ញាស្តង់ដារកម្ពុជា ដែលរួមមាន សញ្ញាបញ្ជាក់ផលិតផល និងសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រព័ន្ធ គឺជាសញ្ញាស្តង់ដារជាតិ ហើយត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារជាតិ និងប្រកាសរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល។

ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ discinfo@camnet.com.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.