គោលបំណងនៃការអភិវឌ្ឍស្តង់ដារជាតិ

Thu-21-April-2016

គោលបំណងទី១ ៖ ស្ដង់ដារកម្ពុជាត្រូវបានអភិរឌ្ឍន៍ឡើង ដើម្បីបំពេញតំរូវការរបស់ឧស្សាហកម្មនិងអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងបង្កើននូវគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពផលិតផលនិងសេវាកម្ម ។  

គោលបំណងទី២ ៖ ស្ដង់ដារកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងការតំរូវដែលបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅ ពីអ្នកផលិត និងអ្នកប្រើប្រាស់ហើយមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការចំណាយធនធាន និងលុបបំបាត់ភាពខុសគ្នា មិនចាំបាច់ ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សំរាប់ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។ 

 គោលបំណងទី៣ ៖ ស្ដង់ដារកម្ពុជាសំរាប់ផលិតផលធានាលើកំរិតគុណភាពប្រសើរបំផុតរបស់ផលិតផល ដែលទីផ្សារចង់បាន ។ 

គោលបំណងទី៤ ៖ ស្ដង់ដារត្រូវបានបង្កើតដោយប្រើប្រាស់គោលការណ៍ព្រមព្រៀងគ្នា និងស្របតាមស្ដង់ដារអន្ដរជាតិក្នុងកំរិតអតិបរមា ដែលអាចធ្វើបាន ។ 

គោលបំណងទី៥ ៖ ស្ដង់ដារអនុលោមតាមការតំរូវនានានៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីរបាំងបច្ចេកទេសផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (TBT) របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) ។

ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ discinfo@camnet.com.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.