សំណើរសុំបង្កើតស្តង់ដារថ្មី

Thu-21-April-2016

បុគ្គលណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំបង្កើតស្តង់ដារថ្មីកែសម្រួលឬធ្វើវិសោធកម្មស្តង់ដារដែលមានស្រាប់មកនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍស្តង់ដារបណ្តុះបណ្តាលនិងពិគ្រោះយោបល់នៃវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជាដោយបំពេញព័ត៌មាននៅក្នុងទម្រង់នៃ 

ពាក្យស្នើសុំស្តង់ដារថ្មី 

បញ្ជីឈ្មោះសំណើស្តង់ដារថ្មី  

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងតាមអាសយដ្ឋានវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា (ISC)
នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍស្តង់ដារបណ្តុះបណ្តាលនិងពិគ្រោះយោបល់
#៥៣៨ផ្លូវជាតិលេខ២សង្កាត់ចាក់អង្រែលើខ័ណ្ឌមានជ័យភ្នំពេញកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ/ទូរសារលេខ៖៨៥៥២៣៤២៥០៥២
Email: dstc@isc.gov.kh/discinfo@camnet.com.kh

ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ discinfo@camnet.com.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.