និតិវិធីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធគុណភាព

Thu-04-February-2016

ចុះទីនេះដើម្បីទាញយក និតិវិធីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធគុណភាព

អត្ថបទដែលទាក់ទង

[ Thu-21-April-2016 ]
 ទាញយក គោលការណ៏ណែនាំស្តីពីការអនុវត្តលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព

[ Thu-04-February-2016 ]
ទាញយក សំណួរអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព

[ Thu-04-February-2016 ]
ចុះទីនេះដើម្បីទាញយ បទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសសម្រាប់ផលិតផលយានយន្ត
ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ discinfo@camnet.com.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.